तिल्दा क्युइसी निजी.............

ङाला माया ल्हाना तासी एला सेमग्याम ल्हुइसी निजी
क्रोसाइनोन झन् मेला-ल्हाम्से ङाला मायादा चुइसी निजी

सेमसे जहिलेन डान्साइनोन अर्कुदा तिल्दा टुइसी निजी
सेमरी जहिलेन थान्साइनोन् अर्कुदा तिल्दा धुइसी निजी

तिला आदोना तिला आछ्योना ङाला मायादा फुइसी निजी
सेमसे एदा म्हाइसाइनोन मायाला छ्योमोदा क्युइसी निजी

सेमतिङला ग्याल्मो  स्होसाइ अर्कुला मायादा पुइसी निजी
मायाला च्याल्दासे च्युन्साइ दुङालला ग्योइरी हुइसी निजी

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।