ल्होछार सांस्कृतिक प्रिबाः

यसपालिको अङ्कमा तामाङ डाजाङ मासिकमा ल्होछार सम्बन्धी लेखिएको मेरो सानो लेख छापिएको रहेछ ।

ल्होछार सांस्कृतिक प्रिबाः
तामाङला दिमदिमरी अझ विनोन तोमा ह्राङगारिन दोगाई लाबा ल्होछार प्रिबादा डेन लाबारी तामाङ नाम्सा, ह्यूल्सा डोङ रेबा मूला । दिम, दिमला ह्राङगा, चौघाट चिटिक्क सफा लासी थान्मा जेसुम क्वान्बा छार चाङसार ह्राङ म्राङमूला । तामाङला लोलो घेन्दुनकादे रंगिन गेताङ स्हेङबारी बाङ लाबान मूला । कलाकार ह्वाई कोबारी, स्याबारी, देन स्याना लाबारी तयारी अवस्थारी मूला । टुँडिखेलला पाङ्ग्यालरी चेख्खेन ल्होछार सीमित लाबारी आता विबा तामाङला सेमरी छोरवा खासी जिन्बामूला ।

जम्बुलिङरी केबा किन्बा सेमच्यानकादेरी म्हिलुई खोबारी पाप थोबा प्राणी विमूला । थेसेलासी खोबारी मूबा पापदा ख्रुसी–ब्याङदासी चाङमा स्होदोबा, थेनोन चाङमा सेमसे खाबा छार दिङरी बेनान सेमच्यान्ला ज्याबा तागाई विसी डेन लाबा मौकाला रुपरी ल्होछारदा किन्खाम्सेदा मुला । छयामरी, निबा दिङरी आज्याबा तासाई खाबा दिङरी ज्याबा तागाई विसी ह्राङभन्दा ग्रेन म्हिला छया ग्याम मोलम किन्बा अवसर एन हिन्ना ल्होछार । ह्रापह्रुप तासी ज्याबा–आज्याबा जे नोन मुसाई रमाईलो लासी दाङबारी म्याङला ।

खाज्यूबा ल्होछार तामाङला?
नेपालरी गोर सोम ल्होछार दाङसी खाबामूला । तमू ल्होछार, ज्ञाल्पो ल्होछार देन सोनाम ल्होछार । गोर सोम नोन ल्होछार लोलो लोलो तिथीमितिरी दाङसी खाबामूला । तमू ल्होछार गुरुङसे पुष १५ गते प्रत्येक महिनाला दाङसी खाबामूला । ज्ञाल्पो ल्होछार शेर्पा देन टिबेटेन ह्यूल्बासे दाङसी खाबामूला विसाम चु ल्होछार सोनाम ल्होछारला ठ्याक्क ला गि लिच्छा दाङबा लाबामूला । थेनोन लासी सोनाम ल्होछार तामाङसे दाङसी खाबामूला । सोनाम ल्होछार माघ प्रतिपदा ङयान्दे चुबामूला ।

कत्तिपय तामाङ ह्युल्बारिन खाप्पा ल्होछार तामाङला विबा तामरी विबाद म्राङबा मूला । कोहीसे ह्याङला ल्होछार सोनाम नोन हो विबामुला बिसाम अर्कु थरीसे ज्ञाल्पो ल्होछार विबा अवस्था मूला । सोनाम ल्होछार सर्बसाधारण किसान जुगुसे तेन्सी खाबा प्रिबा हिन्ना ओस्सेलासी ह्याङ तामाङला प्रिबा सोनाम ल्होछार नोन हिन्ना विसी पाङबा मूला । ज्ञाल्पो ल्होछार विबा ज्ञाल्पो राजाला मिनग्याम्से थान्बा विबामूला । ज्ञाल्पो ल्होछार तेह्रौ शताब्दीङयान्दे तेन्सि खाबा विबामूला । मंगोल शक्तिशाली ग्ले जेंगिज खाँ से टिब्बेटला शिऊँ आक्रमण लासी डाबा बेलारी ल्होछार दाङ आम्याङबा थेला जनतादा डाबा खुशीयालीरि दाङसाई ताला ल्होछार विसी अनुमति पिन्मा ङयान्दे दाङसी खाबाा बिमूला । ज्ञाल्पोला अर्थ ग्ले, ओस्सेलासी ग्लेला मिनरी दाङबा ल्होछारदा ज्ञाल्पो ल्होछार विबामूला ।

प्रचलनरी मुबा चन्द्रपात्रो अनुसार ज्ञाल्पो ल्होछार खाईमा च्युइसे गीक ला महिना खाईमा च्युइगीकसे ला सोमरी दाङबा मूला । ओराङ तामा दिङ ङिला तिरेम सोनाम थेन ज्ञाल्पो ल्होछार गोरगीन तिथीमिति री परप तानिला ।

ल्होछाररी चाबा स्हेला ताम लादोमा ः
ल्होछाररी विभिन्न खाले परिकार सोसी छयोइबाचाबा लाबामुला । खाप्से, छेमार दुक्छे, सेल, गेङ, थुक्पा, फलफूल अन्य परिकारकादे । छेमार दुख्छे अर्थात माकाई, ग्वा, म्ल्हा ह्रोसी स्होबा परिकार । चु जा दिमरी दोगाबा ङेबा ङेन्गोरदा ज्याबाडान्बा फुल्बारी चम्चानाङ पिन्बा लाबामूला । दान्दे पछिल्लो धुईरी खादासी बजाररी याङबा परिकार चाबा लाबामूला । साङाला गेङ, छयाम्बा, गन्डु पिज्जा बर्गरसे विस्थापन लाबा मूला ।

ल्होछार दाङबा तरिकाः
ग्ला अनुसार चलन फरक–फरक, चुदा अस्वभाविक बिबारी आदे । कत्तिपय तामाङ न्हाङरीन ल्होछार प्रिबा तिला हो देन खरङ लासी दाङदोला थाहा आतामा ह्याङला प्रिबा ल्होछार होई विसी सेमङ्यान्दे किन्खाम्बा अवस्था आरे । नेपाल तामाङ घेदुङसे तामाङ म्हारमेनला लागिरी ल्होछार डाङ बाबामूबा । ल्होछार ह्याङ मोक्कोन तामाङ ह्युल्बाला प्रिबा हिन्ना, चुदा प्रतेक नाम्सा ह्यूल्सारी दोना लादोला विसी ल्होछार आयोजना लाबामूबा । चु २८३१ औं खि ल्हो ङ्यान्दे दाङबारी चुबा मूबा ।

ल्होछार दाङबा विधी फरक मुसाईनोन चुराङ लासी दिमदिमरी भित्र्याप लादोबा विसी पाङबा लाबामूला ः
गिक्छा रेःलामा बासी दज्र्यू थान्सी सारसेग्र्याम लादोबा । दज्र्यू फुल्दोबा ।
ङिच्छा रेः गुथुक (९ थरीला गेडागुडी दोङसी स्होबा थुक्पा) चादोबा ।
सोम्छा रेः मुबासम्मला ज्याबा गोईलो क्वान्सी, ज्येना म्राङनालासी जम्मान जाहान म्हेमे ख्वाङ तासी भोज लादोबा । चु दिन कुनु बाङबा छेबा लाबारी आता विबा लाबामूला ।
ब्लिच्छा रेःपरिवारला सबभन्दा ग्रेन म्हिला छ्या ग्याम मोलम तादोबा ।
ङाछा रेः ह्राङला जामेकादे म्हिजा दोबा ताला । वर्षला तिरेम ङोईसी ह्राङसे खाम्बाअनुसार भोज लाला । चु रे कुनु केनस्याङबो चा दोसी मोलम ताबाला लामूला ।

टुँडिखेल पाङ्ग्यालरी स्हेङसी खाबा ल्होछारला ताम लादोमा ः
अर्कु बेलारी म्हि ह्राङह्राङलान गेला प्रसंगरी दोसाईनोन ल्होछार कुनु ल्होछार च्याबारिन वा दाङबारिन बिसी निबामूला । ह्रुप आताबा ह्रोदा ह्रुप ताबा गोर गी ज्याबा अबसरला रुपरी नोन किन्खाम्ला । नाफ्याङला जाली थिनासम्म ङयाबा म्यूजिकला धुनरी छयोङबा तामाङ छामे ब्योनला ज्यानसे टु थेन ब्लाब्बा विसामी ज्यानान लासी कमाईदिबा मूला । कारकार गि–ङी कलाकार कादे बाहेक मौलिक व्हाई भन्दाईनोन छामेब्योनना ल्हाना व्हाई कोबा लाबामूला । मुबारी खाम्ला आधुनिक जमानारी कलाकार आधुनिक दोबारी म्हाईबा । थारेङ ग्याम च्यामा खाप्पाई ब्यान्ड वा ब्रान्डसे आयोजना लाबा कन्सर्ट ह्राङबा ।

ल्हेङमो थान्बा धुईरी तामाङला रिमठिम, ल्होछार प्रिबाला बारेरी चर्चा भन्दाईनोन देशला राजनैतिक भाषण ल्हाना । च्यागाबा दर्शकनोन मेन निसाई आजिन्बा भाषण हाहा ।

गोईलो क्वान्बा देन चाबाथुङबाला फिरी ताम लादोमा ः
नानाआङा ज्योजोआले सकेसम्म जेना लासी खाबा खाल गिकलान गोइलो क्वान्सी खाबामूला । ग्ला अनुसार थेर्लान प्रभाव ताबासे लासी गोईलो रंगीचंगी अबस्य ताबामूला । चुराङलासी गोइलो क्वान्सी ब्रामा साच्चिन तामाङला ल्होछार खाजिम होई बिसी अर्कुदा पाङनोन आतोबा भाषा प्रयोग लाबा छोर्बामूला ।

ल्होछाररी पिन्बा बिदाः
राज्यसे ह्याङ तामाङदा च्याबा दृष्टिकोण अझन निकृष्ट मूला । नेपालला जनसंख्याला ६ प्रतिशत तामाङसे दाङसी तेन्सी खाबा ल्होछाररी कुकुर तिहारला ह्राङ तिरे बिदा पिन्बा मूला । ङाच्छा ङाच्छा अझ चु प्रिबादा राष्ट्रिय मान्यता आपिन्बामूला । थेसे लासी ह्याङ तामाङसे ल्होछार दाङबाला लागिरी तिरेला आहिन ङारेला विदा पिन्ना लाबारी दबाब पिन्दोला । ल्होछार तामाङला रिमठिम चुराङबा मूला होई विसी उन्बा अबसर एनोन हो । दसैंरी १५ दिन छुट्टी याङला विसामी ह्याङसे ह्याङला चु ग्रेन प्रिबारी कम्तिनोन ५ दिनला विदा याङदोला ।

निष्कर्षः
ल्होछार ह्याङला सांस्कृतिक प्रिबा हिन्ना । चुदा माया लाबा, ल्हेना छार्ना लाबा ह्याङ तामाङलान जिम्मेवारी हिन्ना । तामाङला सांस्कृतिक प्रिबा ल्होछारदा टुँडिखेलला पाङग्यालरी चेख्खेन सिमीत थान्बारी आदे । थेसेलासी नाम्सानाम्सा दिम दिमरी ल्होछार जाङदोजी, भब्य रुपसे दाङदोजी । लासो थुजेछे ।

प्रस्तुतीः मणिकलाल घिसिङ तामाङ
रामेछाप, बेथान गा.वि.स. वडा नं. ७ डहू
दान्दे ःठमेल, याम्बू ।

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।