ज्याबाडान्बा

ह्राङगारि दिनी ब्लेक आफेजी नानोन सिङ–छेला लागिरी गात्पा वाईसी पाखा–वन लाबा थे प्राङबोला सेमरी थुर क्याबा दुङालदा ह्राङलान छोर्सी ब्रिखेनसे छिग दोन्बा मूला । फ्युक्पो थेन प्राङबोदा ग्रेन (ङाज्याङ) व्हाङसे सर्लक्क फेबा मूला ह्याङला ह्यूल्बादा । लेबाफेबा थे ठिमसे प्राङबोदा झन्नोन प्लेसी निबा मूला विसामी फ्युक्पोदा झन् फ्युक्पा स्होबा मूला । प्राङबोला तिङरी समस्याला नुङसे ब्लोसाईनोन सेमदा प्लेक ख्यासी नादोबा मूला ।

चु ल्हुइदा दिवन दिवन सिङ लुङसी खमा ।
थाक्रागो ए फेवा बेला तिङ लुङसी खमा ।।

तामाङ ह्युल्बा न्हाङरी गे लास्युबा ल्हानान धिङला अनुभवसे ब्रिखेनरी थेरी चिबा तामाङ दुगुला दुङाल, ठिमला ताम थेन थे न्हाङला कथाब्यथाला नुप्पा ज्ञान मूला । थेनोन अनुभव लाबा चिजकादे प्रिक खिसी गजल मालारी कलात्मक छिग स्युबारी सफल ताबा मूला । ब्रिखेनला सेम राजनैतिक चेतना, सामाजिक चेतनासे ह्याल तासी जिन्बा मूला । ग्ला थेन परिस्थिती फरकफरक ताबासे लासी डोबान गे लामा ह्राङलान ब्यथा हिन्ना कि छोर्बा मूला । नाम्सादिम ङ्यान्दे सहरबजार दोनाला समस्याकादे छप्र्रस्ट ओन्बा बाङ लास्यूबा मूला । ह्राङ बाहेक म्हिदा म्हिरी गिन्ती आलाबा तिनीला म्हिदुगुदा ब्यङ्ग रोप्पारी वियाप तासी जिन्बा मूला ।

सरी गोङमा झुला ह्राङ लसी छ्योङबा मुला म्हिदुगु ।
मुरी चाम्नो जुला ह्राङ लसी छ्योङबा मुला म्हिदुगु ।।


छ्योईन्हाङरी वाङमा गी विमा अर्कू गजल डोनाडोनान थुम्सी जिन्बा पत्तो आताबा मूला । माया प्रेमरी विछोड क्लोप वाङमा सेमसे नाबा स्हुसेर याङबारी खाम्ला । ब्रिखेन ह्याङलान सेमरी ह्रेप वाङसी सेम न्हाङला दुङालदा प्योक तेबा ह्राङ छोर्बामूला । चु छ्योई न्हाङरी तिलाई पात्र कादेदा राप्ना लाबा मूला, थे पात्र कादेसे चु छयोईदा डोसी तिलाई गोसी परिवर्तन लाखाम्सामी ब्रिखेन सफल ताबा छोर्सेदा मूला ।

तिलै आहिन फोनाङ कन ह्रिबा सरकार एदा ।
ङलै ल्होलो सेम्याङबा छन ह्रिबा सरकार एदा ।।

तामाङ साहित्यला लोलोलोलो विधारी व्रिगु स्याङबा ल्हानान ह्रोजुगु म्राङखाम्ला । फेसबुक देन अर्कु नेटवर्क सञ्जाल ग्याम्से ह्राङला सेमताम जुलासी खाबान मूला । गजल विधारी ब्रिगु स्याङबा ह्रोजुगु च्याङना मूला । गजल अर्कू विधा भन्दा जजागी फरक छयामरी जटिल विधा हिन्बासे लासी जो–हीसे छिग दोन्बारी आँट लाआखाम्बा मूला ।  छिगमात्रा (मिटर) थेन लयरी जजागी सुदाई तोरमार तामा चाचा आछ्योबा खु राङबा छोर्बा मूला । तर ब्रिखेन चु तामरी सचेत मूला । गजल संरचना न्हाङरी तोबा जम्मान चिनकादेसे छयोबासे लासी संरचना डिग्बा मूला विबारी खाम्ला ।

छ्योईसे ह्याङ मोक्कोनला सेमताम थुर्वारी–ख्युप्पारी कोसिश लाबामूला । थेसे लासी जम्मासेन चु छ्योई डोसी ह्राङ नाङरीन तिलाई परिवर्तन बासेला मूला । चु तासामी छ्योई साचो अर्थरी सफल तासेदा मूला । ब्रिखेन ह्रोदा ह्राङला उद्धेश्यरी सफल तागाई विबान छयोई सफलताला लागिरी ज्याबाडान्बा फूल्ला । लासो थुजेछे ।

मणिकलाल घिसिङ तामाङ

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।