गजल

ག་ཛལ་
गजल
ཧྱང་ལན་ ས་:རྀ་ ཧྱང་དན་ ཏཔ་སི་ ཐེ་ནི་ ལྷེ་ལ་ བི་སམ་ །
ཚེཔ་གེ་ ཧྱང་སེ་ གི་དེམ་ གི་ལ་ བང་ དེབ་སི་ པླེ་ལ་ བིསམ་ །།
ह्याङ्लान साःरी ह्याङ्दान ताप्सी थेनी ल्हेला बिसाम
छेप्गे ह्याङसे गी देम गीला बाङ देब्सी प्लेला बिसाम ।

ཕུཔ་དོ་ལ་ སང་གུལ་སེ་ ཧྲང་ ཐེན་ན་ བོ་རི་ ཡང་བ་ ས་ཧས་ད་ །
ཅུ་དེ་ ཛེ་བ་ ཧྱང་ལ་ ཀྱོང་ ཡུལ་བ་ ཐེན་སེ་ ཀླེ་ལ་ བི་སམ་ །།
फुप्दोला साङगुलसे ह्राङ थेन्ना बोरी याङबा साहसदा
चुदे जेबा ह्याङला क्योङ ह्यूल्बा थेन्से क्लेला बिसाम ।

དན་དེམ་ ཨེ་སེ་ གོ་ཛི་ ངཨི་ཨེན་ གོ་ཛི་ ལེ་བ་-ཕེ་བ་ ཏམ་ །
ཏི་ལསི་ ཏ་མང་ བི་སེ་ ཨེད་ གྱོཨི་ཋིམ་ མླེ་ལ་ བི་སམ་ །།
दान्देम अेसे गोजी, ङाअीअेन गोजी लेबा–फेबा ताम
तिलासी तामाङ बिसे अेदा ग्योअीठिम म्लेला बिसाम ।

དོཔ་ དོཔ་རི་ ཚུམ་སི་ ཧྲང་ད་ དུ་ངལ་རི་ བླུམ་སི་ ཊི་ལ་ ཨཱ་དེ་ །
ཨུཨི་མ་ལ་ ཧྲང་ ཕོཔ་སྱལ་ ཏམ་ ཛུ་ལསི་ ནེ་ལ་ བི་སམ་ །།
दोप दोपरी छुम्सी ह्राङदा दुङालरी ब्लुम्सी टिला आदे
अुअीमाला ह्राङ फोप्स्याल ताम जुलासी नेला बिसाम ।

ལོང་ན་ ལ་བ་ ཀཨི་ དོན་གེ་ལེ་ ཚོར་གོ་ ཧྱང་ ད་རེམ་ །
ཇྱང་ལ་ ཡང་ཏམ་ ཡུལ་ཋིམ་ གྱམ་ ཏེ་ལ་ གི་སམ་ །།
लोङना लाबा काअी दोन्गेले, छोर्गे रेगे ह्याङ दरेम
ह्याङला याङताम ह्युलठिम ग्यामसे तेला बिसाम ।

བྲི་བ་ :མ་ནིཀ་ ལལ་ གྷི་སིང་ ཏ་མང་ །།
प्रस्तुती ःमणिकलाल घिसिङ तामाङ

,

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।